Algemene voorwaarden

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van VIR e-Care Solutions B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem, onder depotnummer 40480122.
Documentatie: de door VIR aan Opdrachtgever verstrekte beschrijving van functionaliteit en de gebruiksmogelijkheden van de Programmatuur, op enigerlei wijze, al dan niet in een elektronische vorm, door of namens VIR aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
Gebrek: het niet voldoen van de Programmatuur aan de overeengekomen of de door VIR verstrekte specificaties.
Licentie: het door VIR aan de Opdrachtgever verleende recht om, met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, Programmatuur in zijn organisatie te (laten) gebruiken.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie VIR een offerte heeft uitgebracht of met wie VIR een overeenkomst heeft gesloten tot beschikbaarstelling van Programmatuur en/of levering van diensten.
Programmatuur: computerprogrammatuur (zowel standaardprogrammatuur als maatwerkprogrammatuur) bestaande uit een reeks instructies of gegevensverzamelingen in een voor een computer leesbare vorm. Voor wat betreft de omvang en de beperkingen van de Licentie wordt onder Programmatuur mede de Documentatie, Updates en andere tussentijdse toevoegingen aan de Programmatuur begrepen.
Update: alle vervolgversies en nieuwe releases van Programmatuur welke door VIR aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
VIR: de Besloten Vennootschap VIR e-Care Solutions BV, gevestigd te Arnhem of een met haar gelieerde onderneming.

Artikel 2: algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij VIR aan Opdrachtgever goederen en/of diensten van welke aard dan ook levert, ook indien deze goederen of diensten niet nader in de Algemene Voorwaarden zijn omschreven. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt door VIR uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Alle aanbiedingen van VIR, alsmede door VIR opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij door VIR uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2.3 Een overeenkomst komt rechtsgeldig tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding van VIR binnen de in de aanbieding gestelde termijn. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de aanbieding van VIR. In alle andere gevallen binden opdrachten van de Opdrachtgever VIR pas nadat en voorzover deze schriftelijk door VIR zijn bevestigd, danwel door VIR met de uitvoering daarvan is begonnen.
2.4 Wijzigingen en/of afwijkingen ten opzichte van de aangegane overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door VIR. Indien een wijziging leidt tot een latere oplevering of hogere kosten, dan zal VIR Opdrachtgever daarover informeren. VIR is gerechtigd de hogere kosten die gemoeid zijn met eventuele wijzigingen, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
2.5 Indien Ć©Ć©n of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
2.6 VIR kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in Ć©Ć©n maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever door VIR. Indien Opdrachtgever de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.
2.7 Opdrachtgever staat er jegens VIR voor in dat er op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op enig wettelijk voorschrift inzake aanbestedingen en vrijwaart VIR voor alle aanspraken van derden terzake en voor alle kosten en schaden die voor VIR uit dergelijke aanspraken mochten voortvloeien.
2.8 De rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst tussen VIR en Opdrachtgever kunnen niet door partijen worden overgedragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 3: (medewerkings)verplichtingen van Opdrachtgever
3.1 Vanwege de noodzaak van medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden om steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen die VIR naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte nakoming van de overeenkomst vereist is, aan VIR te verschaffen en alle medewerking te verlenen, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige en correcte gegevens, het beschikbaar stellen van een veilige en geschikte installatieplaats, tele- en datacommunicatiefaciliteiten, programmatuur en apparatuur. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan VIR verstrekte gegevens, programmatuur, apparatuur en voorzieningen, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3.3 Indien de, voor de uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijke gegevens, programmatuur, apparatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan van VIR of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen zoals genoemd in artikel 3.1 voldoet, heeft VIR het recht tot (gedeeltelijke) opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft VIR het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, onverminderd de andere aan VIR toekomende wettelijke rechten.
3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de toepassing van de Programmatuur en andere resultaten van diensten van VIR, alsmede de invoering in de organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures en het beveiligen van gegevens, onder meer door het regelmatig maken van back-upkopieƫn en van databestanden.
3.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden goederen (zoals apparatuur en programmatuur) en diensten van derden die noodzakelijk zijn voor de werking of implementatie van Programmatuur die VIR ter beschikking stelt aan Opdrachtgever, door of namens Opdrachtgever afgenomen. VIR garandeert niet dat de door haar geleverde Programmatuur geschikt zal zijn voor het gebruik in samenhang met goederen van derden.

Artikel 4: vergoedingen en betaling
4.1 Opdrachtgever is vergoedingen verschuldigd zoals gespecificeerd in de overeenkomst. Alle vergoedingen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, alsmede reis- en verblijfkosten en andere in het kader van de overeenkomst gemaakte onkosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
4.2 Voor wat betreft duurovereenkomsten heeft VIR het recht haar prijzen en tarieven ƩƩn keer per jaar aan te passen. Indien Opdrachtgever zich niet kan verenigen met de prijs- en/of tariefsverhoging, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te beƫindigen door middel van een schriftelijke verklaring aan VIR binnen dertig dagen na ontvangst van de prijs- en/of tariefsverhoging, een en ander met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Tot de beƫindigingsdatum van overeenkomst zal de oude prijs gelden.
4.3 Eenmalige (Licentie)vergoedingen worden direct na totstandkoming van de overeenkomst gefactureerd. Periodieke Licentie-, onderhouds- of supportvergoedingen worden voorafgaand aan de betreffende periode gefactureerd.
4.4 Facturen dienen door Opdrachtgever, zonder enige korting, compensatie of verrekening, te worden betaald uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, tenzij een andere termijn schriftelijk is overeengekomen.
4.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is. VIR is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van VIR. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan VIR de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 5: levering, risico en voorbehoud van rechten
5.1 Een door VIR opgegeven (leverings)termijn wordt naar beste weten vastgesteld en is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden, en voor zover afhankelijk van prestaties van Opdrachtgever of derden, op de door de Opdrachtgever of die derden aan VIR verstrekte gegevens of verrichte prestaties. De leveringstermijn zal door VIR zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn.
5.2 VIR zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan nakomen binnen de overeengekomen dan wel opgegeven levertijd, aan Opdrachtgever onvermeld mededeling doen, Ć©Ć©n en ander onder opgave van de te verwachten periode waarmee de levertijd zal worden overschreden. VIR zal redelijke maatregelen treffen om de betreffende vertraging zoveel mogelijk te beperken.
5.3 Rechten zoals een Licentie, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig heeft betaald.
5.4 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Programmatuur, zaken, producten of gegevens die het voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht zijn gebracht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon of ingeschakelde derde.

Artikel 6: intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele of industriƫle eigendomsrechten op alle door VIR ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, Documentatie, Updates, databestanden, apparatuur of andere materialen berusten uitsluitend bij VIR of haar licentiegevers.
6.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele of industriƫle eigendomsrechten uit de Programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
6.3 Het is VIR toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de Programmatuur, of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het gebruik van de Programmatuur. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te ontwijken. Indien een dergelijke maatregel tot gevolg heeft dat Opdrachtgever geen reservekopie van de Programmatuur kan maken, zal VIR desgevraagd een dergelijke reservekopie ter beschikking stellen aan Opdrachtgever.
6.4 Het is Opdrachtgever toegestaan maximaal twee reservekopieĆ«n te maken van de Programmatuur voor het waarborgen van de continuĆÆteit van het toegestane gebruik in geval van calamiteiten. De reservekopieĆ«n dienen te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties omtrent auteursrechten als de oorspronkelijke Programmatuur.
6.5 VIR zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle aanspraken van derden terzake (vermeende) inbreuken of enig aan derden toekomend recht van intellectuele of industriƫle eigendom met betrekking tot de door VIR zelf ontwikkelde Programmatuur, Documentatie, Updates, databestanden of andere materialen onder voorwaarde dat Opdrachtgever VIR direct schriftelijk op de hoogte stelt van deze aanspraak en de afhandeling van de zaak geheel overlaat aan VIR. Opdrachtgever zal daartoe aan VIR de nodige volmachten, informatie en bijstand verlenen. Deze vrijwaring vervalt indien de vermeende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever heeft aangebracht of laten aanbrengen in de Programmatuur, Documentatie, Updates, databestanden of andere materialen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIR.
6.6 Indien onherroepelijk in rechte wordt vastgesteld dat door VIR zelf ontwikkelde Programmatuur, Documentatie, Updates, databestanden, of andere materialen inbreuk maakt op enig recht van een derde en daardoor Opdrachtgever het gebruik van deze Programmatuur, Documentatie, Updates, databestanden, apparatuur of andere materialen zal worden ontnomen, zal VIR voor haar rekening en ter hare keuze (na overleg met Opdrachtgever):
a. hetzij zorgen dat Opdrachtgever het recht verkrijgt het gebruik van de Programmatuur, Documentatie, Updates, databestanden of andere materialen voort te zetten;
b. hetzij de Programmatuur, Documentatie, Updates, databestanden of andere materialen zodanig aan te passen en/of te wijzigen dat de inbreuk wordt beƫindigd;
c. hetzij vervangende Programmatuur, Documentatie, Updates, databestanden of andere materialen ter beschikking te stellen met vergelijkbare functies;
d. indien geen van deze mogelijkheden ter beschikking staat, zulks ter beoordeling van VIR, kan VIR de overeenkomst beƫindigen zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke inkennisgeving aan Opdrachtgever, in welk geval VIR aan Opdrachtgever de reeds betaalde licentievergoeding over het lopende jaar zal terugbetalen, onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding. VIR zal in dat geval niet gehouden zijn om andere reeds betaalde bedragen terug te betalen of om schadevergoeding te betalen.
Terzake van een inbreuk op enig aan een derde toekomend recht is VIR tot niets meer of anders gehouden dan het in dit artikel bepaalde.
6.7 Indien Opdrachtgever merkt dat derden inbreuk maken op de in dit artikel bedoelde rechten, is Opdrachtgever verplicht dit direct schriftelijk aan VIR te melden. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van VIR op geen enkele wijze zelf of in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden.

Artikel 7: beƫindiging
7.1 Behoudens het bepaalde in de artikelen 4.2, 6.6 en 7.4 van de Algemene Voorwaarden, kan de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, door partijen uitsluitend worden beƫindigd door ontbinding, indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en deze tekortkoming na een deugdelijke, zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven, niet wordt hersteld. De ontbinding kan slechts geschieden door middel van een aangetekende brief aan de andere partij of door middel van rechterlijke tussenkomst.
7.2 Indien een leverancier van VIR een overeenkomst met VIR beƫindigt, is VIR gerechtigd het door deze leverancier geleverde, waaronder programmatuur, te vervangen door een equivalent product of dienst, danwel indien vervanging commercieel gezien niet haalbaar is, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van VIR.
7.3 Indien er sprake is van een duurovereenkomst, dat wil zeggen een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door VIR worden opgezegd na aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. VIR zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
7.4 Ieder der partijen is gerechtigd elke overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk te beƫindigen, indien:
a. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of hem (al dan niet voorlopige) sursƩance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij anderszins blijvend niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beƫindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
d. Ć©Ć©n van partijen een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer heeft geduurd dan drie maanden, danwel zodra vast staat dat deze langer dan drie maanden zal duren;
7.5 Indien Opdrachtgever op het moment van beƫindiging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1, 7.2 of 7.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan de overeenkomst slechts worden ontbonden voor het gedeelte dat door VIR nog niet is uitgevoerd. Bedragen die VIR voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beƫindiging direct opeisbaar, voorzover de betreffende diensten en/of leveringen niet ongedaan kunnen worden gemaakt.
7.6 In alle gevallen van beƫindiging van de overeenkomst eindigt gelijktijdig de Licentie op Programmatuur en eventuele sublicenties op andere software welke VIR aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever dient binnen tien (10) werkdagen na de beƫindigingdatum de desbetreffende Programmatuur en overige software van derden (indien van toepassing) met inbegrip van alle kopieƫn, Documentatie en onderdelen ervan aan VIR te retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van de Licentie de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever een zodanige vernietiging onverwijld schriftelijk bevestigen aan VIR.

Artikel 8: aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van VIR, is de aansprakelijkheid van VIR jegens Opdrachtgever beperkt tot directe schade, tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan Ć©Ć©n jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op een totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor Ć©Ć©n jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan ā‚¬ 250.000,ā€” (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro) per schadegeval en een totaal maximum van ā‚¬ 500.000,ā€” (zegge: vijfhonderdduizend euro) per jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de aantoonbare redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van VIR aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden of indien de schade is te wijten aan Opdrachtgever;
b. de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat VIR op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
e. de directe schade geleden door schending van de geheimhoudingsverplichting genoemd in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.
8.2 VIR is in geen geval, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend is begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan VIR voorgeschreven toeleveranciers.
8.3 De aansprakelijkheid van VIR wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Opdrachtgever VIR onverwijld en deugdelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn tot ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VIR ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VIR in staat is adequaat te reageren.
8.4 Als voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding geldt steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VIR meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen VIR vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
8.5 Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarstelling van tele- en datacommunicatiefaciliteiten, programmatuur van derden en apparatuur, noodzakelijk voor de toegang tot en het gebruik van de Programmatuur. VIR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. VIR is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3 voortvloeiende verplichtingen, tenzij die schade (mede) is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VIR.
8.6 Verstrekte opdrachten worden door VIR uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de diensten en /of leveringen, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan de verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart VIR voor aanspraken van derden terzake.
8.7 VIR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit voor VIR redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van VIR ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden of ten gevolge van andere vormen van overmacht, waaronder mede wordt verstaan werkstaking, ziekte van personeel, transportproblemen, het niet leverbaar zijn van zaken of onderdelen, storingen in (communicatie)netwerken, niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers of hulppersonen, computerstoringen en overige oorzaken welke VIR in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend.
8.8 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, of met zekerheid zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9: geheimhouding
9.1 Partijen verbinden zich jegens elkaar tot volledige geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder mede wordt begrepen persoonsgegevens die een partij in het kader van uitvoering van de overeenkomst ter kennis komen, van de andere partij.
9.2 Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie:
a. die van publieke bekendheid is, anders dan door toedoen van Ć©Ć©n der partijen (direct of indirect);
b. reeds aantoonbaar in het bezit was van de ontvangende partij;
c. die is vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of een rechterlijke beslissing waartegen geen beroep kan worden ingesteld;
d. ten aanzien waarvan de andere partij schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsverplichting heeft verleend.
9.3 Een boete op niet-naleving van deze geheimhoudingsverplichting dient uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen te zijn overeengekomen.

Artikel 10: persoonsgegevens
10.1 VIR verwerkt zelf geen persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er derhalve voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de eventueel door haar te verwerken gegevens stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn gedaan. Opdrachtgever vrijwaart VIR voor alle aanspraken van derden die jegens VIR mochten worden ingesteld wegens onrechtmatige openbaarmaking, bewerking of voor handen hebben van persoonsgegevens en/of het niet hanteren van wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 11: non-concurrentie
11.1 Indien VIR krachtens de overeenkomst met Opdrachtgever werknemers van VIR aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of diensten aan Opdrachtgever verleent, zal Opdrachtgever gedurende 6 maanden na beƫindiging van de betreffende overeenkomst geen werknemers van VIR die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest, in dienst nemen of anderszins zonder tussenkomt van VIR werkzaamheden voor zich laten verrichten.

Artikel 12: toepasselijk recht in geschillen
12.1 Deze Algemene Voorwaarden en iedere overeenkomst tussen VIR en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen die tussen VIR en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van of voortvloeiende uit een overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, onverminderd het recht van partijen om in kort geding een voorlopige voorziening te vorderen of tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.
12.3 Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven, kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert en al aanstonds de in artikel 12.2 genoemde geschillenregeling volgt.

II DIENSTVERLENING

De bepalingen in deze afdeling zijn van toepassing indien VIR diensten verleent aan Opdrachtgever, zoals advisering, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van Programmatuur of informatiesystemen. Deze bepalingen gelden naast de bepalingen van specifiek genoemde diensten in deze Algemene Voorwaarden, tenzij bij specifiek genoemde diensten uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

Artikel 13: uitvoering van de overeenkomst
13.1 VIR zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren conform de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van VIR worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst VIR uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
13.2 Partijen zullen in onderling overleg de inhoud en de omvang van de dienstverlening nader vaststellen en vastleggen in de servicebeschrijving.
13.3 Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zal de dienstverlening door VIR worden verleend tijdens haar normale kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur, met uitzondering van officieel erkende feestdagen. Dienstverlening die buiten de normale werktijden wordt verleend zal worden berekend overeenkomstig de daarvoor bij VIR geldende tarieven. De service wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
13.4 In geval van het verlenen van diensten zal VIR personeelsleden aanwijzen met de noodzakelijke ervaring en expertise. VIR is evenwel gerechtigd na overleg met de Opdrachtgever een ingeschakeld personeelslid te vervangen door Ć©Ć©n of meerdere personen met dezelfde kwalificaties, onder meer in verband met ziekte en vakantie.

Artikel 14: prijzen en vergoedingen
14.1 Reis- en verblijfskosten worden in rekening gebracht conform de overeenkomst gesloten met de Opdrachtgever. Ook overige kosten, zoals die van gebruikte materialen, zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 15: opleiding, cursus en trainingen
15.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt dat de verschuldigde bedragen voor een opleiding moeten zijn voldaan vĆ³Ć³r aanvang van de opleiding. Bij annulering tot vijf (5) werkdagen voor aanvang is een bedrag van ā‚¬ 90,ā€” (zegge: negentig euro) per cursist aan administratiekosten verschuldigd. Bij annulering binnen vijf (5) werkdagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.
15.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van VIR aanleiding geeft, is VIR gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met andere opleidingen of deze op een later tijdstip te laten plaatsvinden.

III GEBRUIK VAN PROGRAMMATUUR

De bepalingen in deze afdeling zijn ā€“ naast de algemene bepalingen van afdeling I en II ā€“ van toepassing indien VIR Programmatuur ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.

Artikel 16: ter beschikkingstelling van Programmatuur
16.1 De Programmatuur zal aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld zoals bepaald in de specificaties die door VIR aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt en die deel uitmaken van de overeenkomst.
16.2 Opdrachtgever zal de Programmatuur, alsmede eventuele gegevensdragers, ondersteunende apparatuur en elektronische media waarop de Programmatuur is vastgelegd en/of met behulp waarvan de Programmatuur kan worden gebruikt, zorgvuldig gebruiken en beheren op de wijze zoals aangegeven in de Documentatie en overeenkomstig de door VIR in redelijkheid gegeven of aan te geven aanwijzingen.

Artikel 17: licentie
17.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent VIR aan Opdrachtgever een niet exclusieve, niet overdraagbare Licentie tot gebruik van de Programmatuur voor onbepaalde tijd, uitsluitend voor eigen gebruik in het eigen bedrijf of de eigen organisatie. De Programmatuur wordt geen eigendom van Opdrachtgever. De Licentie omvat uitsluitend die bevoegdheden die uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden, in de overeenkomst of bij wet aan Opdrachtgever zijn toegekend. Ieder ander verdergaand recht van Opdrachtgever tot gebruik, openbaarmaking, verveelvoudiging of wijziging van de door VIR geleverde Programmatuur is uitgesloten.
17.2 De Programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt door personen en/of het aantal gebruikers en/of op de apparatuur of infrastructuur zoals omschreven in de overeenkomst. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de apparatuur of infrastructuur van Opdrachtgever waarop de Programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal personen of gebruikers van het moment van eerste gebruik. In geval van verdergaand gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIR, is Opdrachtgever gehouden de vergoeding te betalen die door VIR voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd.
17.3 Een Licentie wordt steeds verleend onder de opschortende voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Opdrachtgever van de voor de Programmatuur geldende vergoeding.
17.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan:
a. de Programmatuur te decompileren, de code te verveelvoudigen, te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen of een derde tot deze handelingen in staat te stellen, behoudens in die gevallen waar de wet dit uitdrukkelijk toestaat;
b. beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van de Programmatuur en/of de toegang daartoe te verwijderen of te omzeilen;
c. de Programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen of op welke wijze dan ook beschikbaar te stellen aan derden, deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige vennootschap of enig samenwerkingsverband, tenzij VIR daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
d. wijzigingen en/of toevoegingen aan te (laten) brengen in de door VIR in gebruik gegeven Programmatuur, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VIR.
17.5 De broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur voortgebrachte technische Documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien Opdrachtgever bereid is voor deze ter beschikkingstelling een financiƫle vergoeding te voldoen. Opdrachtgever erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van VIR bevat.

Artikel 18: implementatie
18.1 Indien implementatie van Programmatuur deel uitmaakt van de service, zullen partijen in onderling overleg de functionele en technische specificaties vastleggen van de Programmatuur zoals deze na de implementatie eruit komt te zien. De specificaties maken deel uit van de overeenkomst.
18.2 De implementatie geschiedt op basis van nacalculatie in periodes van twee weken, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 19: acceptatie
19.1 Indien in de overeenkomst niet in een acceptatieprocedure is voorzien, wordt de Programmatuur geacht te zijn geaccepteerd op het tijdstip van gereedmelding van de implementatie door VIR, danwel op het moment van levering, indien VIR de Programmatuur niet implementeert, tenzij Opdrachtgever binnen acht (8) dagen daarna schriftelijk gemotiveerd het tegendeel bericht.
19.2 Acceptatieprocedures zullen steeds plaatsvinden overeenkomstig de overeengekomen acceptatiemethoden, -procedures en -termijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij VIR gebruikelijke acceptatiemethoden, -procedures en -termijnen.
19.3 Acceptatie van de Programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Gebreken, zijnde Gebreken die de operationele of productieve ingebruikname van de Programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichtingen van VIR om deze kleine Gebreken in het kader van de garantieregeling van artikel 20, indien toepasselijk, te herstellen.
19.4 Indien de Programmatuur in onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of ander onderdeel onverlet.
19.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode tien (10) dagen na aflevering of, indien VIR de implementatie verzorgt, na voltooiing van de implementatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
19.6 Indien een acceptatietest is overeengekomen, zal de Programmatuur tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a. op de eerste dag na de testperiode, danwel;
b. indien Opdrachtgever vĆ³Ć³r het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 19.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde Gebreken zijn hersteld, inhoudende dat substantieel niet voldaan wordt aan de door VIR schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificatie danwel in geval van maatwerk Programmatuur de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 19.3 aan acceptatie niet in de weg staan. Van een Gebrek is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden fouten onverwijld te melden aan VIR. In afwijking van het voorgaande, zal de Programmatuur bij gebreke van een eerdere acceptatie, in elk geval als volledig geaccepteerd gelden vanaf het moment dat Opdrachtgever de Programmatuur gebruikt voor productieve of operationele doeleinden.
19.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Programmatuur Gebreken bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever VIR hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
19.8 VIR zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde Gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij VIR gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de Programmatuur aan te brengen.

Artikel 20: garantie
20.1 VIR garandeert gedurende een periode van maximaal zes (6) maanden dat de Programmatuur op het moment van levering in alle opzichten functioneert conform het bepaalde in de overeengekomen danwel verstrekte specificaties. VIR garandeert niet dat de Programmatuur onafgebroken zonder Gebreken zal werken.
20.2 VIR zal eventuele Gebreken in de Programmatuur binnen een redelijke termijn herstellen op voorwaarden dat deze Gebreken binnen een periode van drie maanden na aflevering of drie maanden na acceptatie voor zover partijen een acceptatietest zijn overeengekomen gedetailleerd omschreven schriftelijk bij VIR zijn gemeld.
20.3 Het nakomen van de garantieverplichtingen van VIR strekt uitsluitend tot, zulks ter keuze van VIR, kosteloos herstel van de Programmatuur of kosteloze vervanging van de Programmatuur of kosteloos herstel van het Gebrek in een volgende Update of het terugnemen van de Programmatuur door VIR tegen restitutie aan Opdrachtgever van de door hem voor de gebrekkige Programmatuur betaalde vergoedingen.
20.4 De hiervoor genoemde garantie is niet van toepassing:
a. indien er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever;
b. indien de Programmatuur door anderen dan VIR is gewijzigd, tenzij dit met toestemming van VIR is geschied;
c. indien de Gebreken bij een eventuele acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld;
d. indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 3 niet is nagekomen;
e. indien er sprake is van andere niet aan VIR toe te rekenen oorzaken.
20.5 VIR kan in de in artikel 20.4 genoemde gevallen haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen bij Opdrachtgever.
20.6 Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
20.7 Na afloop van de in artikel 20.1 genoemde garantieperiode is VIR niet gehouden eventuele Gebreken in de Programmatuur te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten, welke een zodanig herstel omvat.

IV ONDERHOUD EN SUPPORT

De navolgende bepalingen zijn ā€“ in aanvulling op de bepalingen uit hoofdstuk I en II ā€“ van toepassing, indien partijen een onderhouds- en/of supportovereenkomst sluiten.

Artikel 21: algemeen
21.1 VIR biedt verscheidene niveaus van onderhoud en support welke worden omschreven in de overeenkomst. Opdrachtgever heeft recht op onderhoud indien en voor zover de overeenkomst hierin voorziet.
21.2 Op maatwerk Programmatuur wordt geen onderhoud of support verricht, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
21.3 Herstel van verminkt of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud of support, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
21.4 VIR of haar toeleveranciers zullen naar eigen inzicht Updates uitbrengen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de installatie van de Updates, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
21.5 Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot ter beschikkingstelling van de Programmatuur een onderhouds- of supportovereenkomst met VIR is aangegaan, kan VIR niet gehouden worden dit alsnog op een later moment te doen.

Artikel 22: vormen van onderhoud en support
22.1 Onder onderhoud worden de volgende activiteiten verstaan:
a. correctief onderhoud: het op verzoek van de Opdrachtgever opsporen en herstellen van door haar geconstateerde gebreken.
b. preventief onderhoud: het op eigen initiatief van VIR verrichten van onderhoud aan Programmatuur om te trachten te voorkomen dat Gebreken zich bij de Opdrachtgever zullen openbaren.
c. vernieuwend onderhoud: het ter beschikking stellen van Updates en standaard aanpassingen in de Programmatuur (en bijbehorende Documentatie).
22.2 Onder support worden de volgende activiteiten verstaan:
a. helpdesk: telefonische ondersteuning in de vorm van telefonisch overleg met de helpdeskmedewerkers van VIR;
b. remote support: assistentie van VIR via een inbelmodem;
22.3 Eventuele afspraken inzake een serviceniveau (service level agreement) kunnen steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen worden en behoren niet tot standaard onderhoud zoals hierna in artikel 23 bepaald.

Artikel 23: standaard onderhoud
23.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal het standaardonderhoud dat VIR aan Opdrachtgever levert, bestaan uit:
a. correctief onderhoud;
b. preventief onderhoud;
c. vernieuwend onderhoud;
d. helpdesk als bedoeld in artikel 22.2 sub a.
23.2 Naast het standaard onderhoud kan Opdrachtgever met VIR schriftelijk uitgebreid support en onderhoud overeenkomen, inhoudende recht op hulp ter plaatse.
23.3 Alle overige vormen van onderhoud of support dienen door partijen schriftelijk te zijn overeengekomen en zullen in beginsel volgens de gebruikelijke uurtarieven van VIR in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
23.4 Het herstellen van Gebreken in de Programmatuur kan slechts geschieden op voorwaarde dat:
a. Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van VIR het geconstateerde Gebrek gedetailleerd aan VIR meldt;
b. het Gebrek reproduceerbaar is;
c. het Gebrek zich voordoet in de versie van de Programmatuur of in de twee voorgaande versies van de Programmatuur, die op dat moment door VIR worden onderhouden.
23.5 Het resultaat van het onderzoek/herstel wordt afhankelijk van de urgentie op de door VIR te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld in Ć©Ć©n van de volgende vormen naar keuze van VIR:
a. de verbetering van het Gebrek;
b. het aanbrengen in de Programmatuur van tijdelijke oplossingen danwel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties;
c. een motivering waarom het Gebrek niet voor verbetering of voorlopige oplossing in aanmerking komt en waar mogelijk het aanbrengen van verbeteringen in Updates.
Het aanbrengen van de verbetering of de voorlopige oplossing zal al naar gelang de omstandigheden, ter beoordeling van VIR, hetzij door Opdrachtgever, hetzij door VIR geschieden.
23.6 VIR kan de kosten van herstel volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van andere niet aan VIR toe te rekenen oorzaken of indien de Programmatuur door anderen dan VIR is gewijzigd.

Artikel 24: duur van onderhoudsovereenkomst
24.1 De onderhoudsovereenkomst gaat in op de in de overeenkomst genoemde datum en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar. Daarna wordt de onderhoudsovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van Ć©Ć©n jaar, tenzij de overeenkomst door afnemer na de initieel overeengekomen periode schriftelijk tussentijds wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

V ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn ā€“ naaste bepalingen van afdeling I en II ā€“ van toepassing indien VIR in opdracht van de Opdrachtgever Programmatuur ontwikkelt en deze indien overeengekomen installeert.

Artikel 25: ontwikkeling van Programmatuur
25.1 Partijen zullen in onderling overleg de specificaties vastleggen van de te ontwikkelen Programmatuur en op welke wijze dit zal geschieden. VIR zal de ontwikkeling van de Programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever in staat. Artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.

25.2 Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbare Licentie tot onbeperkt gebruik van de Programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie, zodra VIR de volledige van toepassing zijnde prijs of kosten als bepaald in de overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever heeft ontvangen. Uitsluitend indien partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, wordt de broncode van de ontwikkelde Programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd wijzigingen in de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde Programmatuur aan te brengen. Het bepaalde in artikel 17.4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 26: aflevering, implementatie en acceptatie
26.1 VIR zal de te ontwikkelen Programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk overeengekomen specificaties afleveren en, indien dit is overeengekomen, implementeren. Het bepaalde in artikel 18 en 19 is alsdan van overeenkomstige toepassing.