Website

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. VIR e-Care Solutions spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante inhoud waarnaar wordt verwezen en waarin de VIR als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan de VIR niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De VIR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen informatie.

De website van de VIR bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de VIR liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de VIR. De VIR is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De VIR geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder de verantwoordelijkheid van de exploitant van de breedbandverbinding. VIR e-Care Solutions aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De VIR vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de VIR en de VIR geeft geen garantie voor het functioneren van deze site. Tevens is de VIR niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van de VIR die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de VIR in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht de wijze waarop deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar info@vir.nl

E-mail

De informatie verzonden in e-mailberichten van VIR e-Care Solutions of haar medewerkers, is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de VIR, niet toegestaan. De VIR staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. De VIR kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Algemene voorwaarden

VIR e-Care Solutions hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden, of u kunt ze hier inzien.